<h1>Westpfalzmeisterschaften II</h1> <h3>Kaiserslautern, am 04.05.2008</h3> <h2>ERGEBNISSE</h2> <table class="body" border="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000001')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000000">Frauen</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000000')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000001">Männer</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000002')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000010">männliche Jugend A</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000003')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000033">männliche Jugend B</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000015')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000108">Schüler M10</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000014')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000109">Schüler M11</a></td> </tr> <tr> <td> </td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000011')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000064">Schüler M12</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000010')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000062">Schüler M13</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000007')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000042">Schüler M14</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000006')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000035">Schüler M15</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000019')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000110">Schüler M8</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000018')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000081">Schüler M9</a></td> </tr> <tr> <td> </td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000017')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000111">Schülerinnen W10</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000016')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000112">Schülerinnen W11</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000013')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000104">Schülerinnen W12</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000012')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000059">Schülerinnen W13</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000009')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000106">Schülerinnen W14</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000008')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000047">Schülerinnen W15</a></td> </tr> <tr> <td> </td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000021')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000091">Schülerinnen W8</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000020')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000113">Schülerinnen W9</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000004')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000107">Weibliche Jugend A</a></td> <td class="tdMBar"><a class="menubar" onmouseover="ShowEvents(this, 'C1000005')" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000029">Weibliche Jugend B</a></td> </tr> </tbody> </table> <div id="C1000001" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000000">400m - Finale</a></div> <div id="C1000000" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000001">400m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000005">Kugelstoßen - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000006">Diskuswurf - Finale</a></div> <div id="C1000002" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000010">100m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000012">200m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000016">Hochsprung - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000103">Weitsprung - Finale</a></div> <div id="C1000003" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000033">Kugelstoßen - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000034">Diskuswurf - Finale</a></div> <div id="C1000015" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000108">50m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000070">50m - Vorläufe</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000071">1000m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000102">Schlagballwurf - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000094">Weitsprung Zone - Finale</a></div> <div id="C1000014" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000109">50m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000065">50m - Vorläufe</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000066">1000m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000067">4x50m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000068">Hochsprung - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000069">Schlagballwurf - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000095">Weitsprung Zone - Finale</a></div> <div id="C1000011" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000064">Kugelstoßen - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000063">Diskuswurf - Finale</a></div> <div id="C1000010" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000062">Kugelstoßen - Finale</a></div> <div id="C1000007" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000042">100m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000043">Hochsprung - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000044">Weitsprung - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000045">Kugelstoßen - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000046">Diskuswurf - Finale</a></div> <div id="C1000006" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000035">100m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000037">4x100m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000038">Hochsprung - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000039">Weitsprung - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000040">Kugelstoßen - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000041">Diskuswurf - Finale</a></div> <div id="C1000019" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000110">50m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000084">50m - Vorläufe</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000086">Schlagballwurf - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000085">Weitsprung Zone - Finale</a></div> <div id="C1000018" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000081">50m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000105">Schlagballwurf - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000083">Weitsprung Zone - Finale</a></div> <div id="C1000017" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000111">50m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000077">50m - Vorläufe</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000078">800m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000099">Hochsprung - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000080">Schlagballwurf - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000097">Weitsprung Zone - Finale</a></div> <div id="C1000016" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000112">50m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000074">50m - Vorläufe</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000075">800m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000076">4x50m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000100">Hochsprung - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000101">Schlagballwurf - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000096">Weitsprung Zone - Finale</a></div> <div id="C1000013" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000104">Kugelstoßen - Finale</a></div> <div id="C1000012" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000059">Kugelstoßen - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000098">Diskuswurf - Finale</a></div> <div id="C1000009" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000106">100m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000054">100m - Vorläufe</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000058">Hochsprung - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000055">Weitsprung - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000056">Kugelstoßen - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000057">Diskuswurf - Finale</a></div> <div id="C1000008" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000047">100m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000049">4x100m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000050">Hochsprung - Qualifikation</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000051">Weitsprung - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000053">Diskuswurf - Finale</a></div> <div id="C1000021" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000091">50m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000093">Schlagballwurf - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000092">Weitsprung Zone - Finale</a></div> <div id="C1000020" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000113">50m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000087">50m - Vorläufe</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000088">4x50m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000090">Schlagballwurf - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000089">Weitsprung Zone - Finale</a></div> <div id="C1000004" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000107">100m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000008">100m - Vorläufe</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000011">200m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000021">4x100m - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000023">Hochsprung - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000024">Weitsprung - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000025">Kugelstoßen - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000026">Diskuswurf - Finale</a></div> <div id="C1000005" class="menu"><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000029">Kugelstoßen - Finale</a><br /><a class="menu" href="file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Westpfalz/Desktop/WP%20KL040508.htm.htm#1000030">Diskuswurf - Finale</a></div> <p class="ev1"><a name="1000000"></a>400m, Frauen - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 14:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">143</td> <td class="hdName2">Roth Alexandra</td> <td class="hdYOB2">1986</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TPSV Enkenbach</td> <td class="hdPerf2">1:01,77</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000001"></a>400m, Männer - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 14:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">226</td> <td class="hdName2">Klein Christoph</td> <td class="hdYOB2">1982</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">50,32</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000005"></a>Kugelstoßen, Männer - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 15:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 7260 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">171</td> <td class="hdName2">Herkner Alexander</td> <td class="hdYOB2">1980</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">12,36</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000006"></a>Diskuswurf, Männer - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 15:45</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 2000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">171</td> <td class="hdName2">Herkner Alexander</td> <td class="hdYOB2">1980</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">32,12</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000010"></a>100m, männliche Jugend A - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:40</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wind:  -1,1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">283</td> <td class="hdName2">Ehrhard Steven</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">11,47</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">173</td> <td class="hdName">Aeschlimann Sven</td> <td class="hdYOB">1989</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">11,83</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">336</td> <td class="hdName2">Martinez Daniel</td> <td class="hdYOB2">1990</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">11,87</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">172</td> <td class="hdName">Schmidt Benedikt</td> <td class="hdYOB">1990</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">11,92</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">298</td> <td class="hdName2">Scheerer Nicolai</td> <td class="hdYOB2">1990</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">12,57</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">227</td> <td class="hdName">Reis David</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">12,58</td> <td class="hdMark">6./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000012"></a>200m, männliche Jugend A - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 15:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wind:  -0,2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">283</td> <td class="hdName2">Ehrhard Steven</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">23,60</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">336</td> <td class="hdName">Martinez Daniel</td> <td class="hdYOB">1990</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">24,04</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">298</td> <td class="hdName2">Scheerer Nicolai</td> <td class="hdYOB2">1990</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">25,72</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000016"></a>Hochsprung, männliche Jugend A - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">1,60</td> <td class="th2">1,65</td> <td class="th2">1,70</td> <td class="th2">1,75</td> <td class="th2">1,80</td> <td class="th2">1,83</td> <td class="th2">1,86</td> <td class="th2">1,89</td> <td class="th2">1,92</td> <td class="th2">1,95</td> <td class="th2">1,98</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">357</td> <td class="hdName2">Eybe Maximilian</td> <td class="hdYOB2">1990</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">1,83</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">227</td> <td class="hdName">Reis David</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">1,80</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000103"></a>Weitsprung, männliche Jugend A - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 13:30</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">283</td> <td class="hdName2">Ehrhard Steven</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">6,27 (+1,5)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">173</td> <td class="hdName">Aeschlimann Sven</td> <td class="hdYOB">1989</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">6,14 (+1,1)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">357</td> <td class="hdName2">Eybe Maximilian</td> <td class="hdYOB2">1990</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">5,75 (+0,4)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">298</td> <td class="hdName">Scheerer Nicolai</td> <td class="hdYOB">1990</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">5,74 (+1,5)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000033"></a>Kugelstoßen, männliche Jugend B - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 15:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 5000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">227</td> <td class="hdName2">Reis David</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">10,72</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">245</td> <td class="hdName">Lang Andreas</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf">9,09</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">356</td> <td class="hdName2">Brendamour Marc</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000034"></a>Diskuswurf, männliche Jugend B - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 15:45</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 1500 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">245</td> <td class="hdName2">Lang Andreas</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">22,39</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">356</td> <td class="hdName">Brendamour Marc</td> <td class="hdYOB">1991</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000108"></a>50m, Schüler M10 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:45</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">221</td> <td class="hdName2">Triebel Niklas</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">8,01</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">317</td> <td class="hdName">Zimmermann Thomas</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">8,26</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">197</td> <td class="hdName2">Hoffmann Oliver</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">8,44</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">156</td> <td class="hdName">Dengel Niklas</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">8,50</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">367</td> <td class="hdName2">Fuhrmann Philip</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">8,51</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">218</td> <td class="hdName">Müller Fabian</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">8,77</td> <td class="hdMark">6./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">6.</td> <td class="hdBIB2">198</td> <td class="hdName2">Heinemann Jonas</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">8,77</td> <td class="hdMark2">6./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">366</td> <td class="hdName">Jung Christopher</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">8,87</td> <td class="hdMark">8./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000070"></a>50m, Schüler M10 - Vorläufe<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 10:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 1 von 3</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1</td> <td class="hdBIB2">156</td> <td class="hdName2">Dengel Niklas</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">8,49</td> <td class="hdMark2">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2</td> <td class="hdBIB">248</td> <td class="hdName">Demberger Christian</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf">8,77</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3</td> <td class="hdBIB2">157</td> <td class="hdName2">Kespohl Elias</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">8,93</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">362</td> <td class="hdName">Mak Luca</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">8,97</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">302</td> <td class="hdName2">Huber Christopher</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">9,01</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6</td> <td class="hdBIB">363</td> <td class="hdName">Clemens Maximilian</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">9,23</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7</td> <td class="hdBIB2">217</td> <td class="hdName2">Asal Maximilian</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">10,10</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8</td> <td class="hdBIB">220</td> <td class="hdName">Korn Daniel</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">10,20</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 2 von 3</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1</td> <td class="hdBIB2">221</td> <td class="hdName2">Triebel Niklas</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">8,02</td> <td class="hdMark2">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2</td> <td class="hdBIB">317</td> <td class="hdName">Zimmermann Thomas</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">8,32</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3</td> <td class="hdBIB2">198</td> <td class="hdName2">Heinemann Jonas</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">8,50</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">366</td> <td class="hdName">Jung Christopher</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">8,57</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">218</td> <td class="hdName2">Müller Fabian</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">8,71</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6</td> <td class="hdBIB">330</td> <td class="hdName">Ferber Julius</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">8,88</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7</td> <td class="hdBIB2">247</td> <td class="hdName2">Weis Lukas</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">9,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8</td> <td class="hdBIB">331</td> <td class="hdName">Kruber Eike</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">9,43</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 3 von 3</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1</td> <td class="hdBIB2">197</td> <td class="hdName2">Hoffmann Oliver</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">8,24</td> <td class="hdMark2">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2</td> <td class="hdBIB">367</td> <td class="hdName">Fuhrmann Philip</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">8,41</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3</td> <td class="hdBIB2">368</td> <td class="hdName2">Knott Simon</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">8,73</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">316</td> <td class="hdName">Heisel Felix</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">8,81</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">219</td> <td class="hdName2">Konhäuser Tim</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">8,89</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6</td> <td class="hdBIB">142</td> <td class="hdName">Mayer Jonas</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAC Dahn</td> <td class="hdPerf">9,42</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7</td> <td class="hdBIB2">369</td> <td class="hdName2">Feder Christian</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">10,01</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000071"></a>1000m, Schüler M10 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 13:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">367</td> <td class="hdName2">Fuhrmann Philip</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">3:31,55</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">198</td> <td class="hdName">Heinemann Jonas</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">3:45,38</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">368</td> <td class="hdName2">Knott Simon</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">3:52,56</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">302</td> <td class="hdName">Huber Christopher</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">3:57,83</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000102"></a>Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 80 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">367</td> <td class="hdName2">Fuhrmann Philip</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">53,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">302</td> <td class="hdName">Huber Christopher</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">51,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">220</td> <td class="hdName2">Korn Daniel</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">37,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">368</td> <td class="hdName">Knott Simon</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">34,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">331</td> <td class="hdName2">Kruber Eike</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">32,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6</td> <td class="hdBIB">316</td> <td class="hdName">Heisel Felix</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">32,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">198</td> <td class="hdName2">Heinemann Jonas</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">31,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">219</td> <td class="hdName">Konhäuser Tim</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">30,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">217</td> <td class="hdName2">Asal Maximilian</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">30,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">10.</td> <td class="hdBIB">197</td> <td class="hdName">Hoffmann Oliver</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">29,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">11.</td> <td class="hdBIB2">156</td> <td class="hdName2">Dengel Niklas</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">29,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">11.</td> <td class="hdBIB">142</td> <td class="hdName">Mayer Jonas</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAC Dahn</td> <td class="hdPerf">29,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">13.</td> <td class="hdBIB2">157</td> <td class="hdName2">Kespohl Elias</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">27,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">14.</td> <td class="hdBIB">248</td> <td class="hdName">Demberger Christian</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf">27,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">14.</td> <td class="hdBIB2">247</td> <td class="hdName2">Weis Lukas</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">27,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">16.</td> <td class="hdBIB">221</td> <td class="hdName">Triebel Niklas</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">24,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">17.</td> <td class="hdBIB2">366</td> <td class="hdName2">Jung Christopher</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">23,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">18.</td> <td class="hdBIB">330</td> <td class="hdName">Ferber Julius</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">23,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">18.</td> <td class="hdBIB2">363</td> <td class="hdName2">Clemens Maximilian</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">23,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">20.</td> <td class="hdBIB">218</td> <td class="hdName">Müller Fabian</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">22,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">21.</td> <td class="hdBIB2">317</td> <td class="hdName2">Zimmermann Thomas</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">21,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">22.</td> <td class="hdBIB">362</td> <td class="hdName">Mak Luca</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">18,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">199</td> <td class="hdName2">Dausmann Marius</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">170</td> <td class="hdName">Resch Simeon</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000094"></a>Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">221</td> <td class="hdName2">Triebel Niklas</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">4,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">156</td> <td class="hdName">Dengel Niklas</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">3,68</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">197</td> <td class="hdName2">Hoffmann Oliver</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">3,56</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">330</td> <td class="hdName">Ferber Julius</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">3,53</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">317</td> <td class="hdName2">Zimmermann Thomas</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">3,52</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">302</td> <td class="hdName">Huber Christopher</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">3,43</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">218</td> <td class="hdName2">Müller Fabian</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">3,42</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">367</td> <td class="hdName">Fuhrmann Philip</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">3,38</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">316</td> <td class="hdName2">Heisel Felix</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">3,34</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">10.</td> <td class="hdBIB">363</td> <td class="hdName">Clemens Maximilian</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">3,33</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">11.</td> <td class="hdBIB2">157</td> <td class="hdName2">Kespohl Elias</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">3,22</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">12.</td> <td class="hdBIB">366</td> <td class="hdName">Jung Christopher</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">3,20</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">12.</td> <td class="hdBIB2">198</td> <td class="hdName2">Heinemann Jonas</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">3,20</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">14.</td> <td class="hdBIB">247</td> <td class="hdName">Weis Lukas</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf">3,17</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">14.</td> <td class="hdBIB2">368</td> <td class="hdName2">Knott Simon</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">3,17</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">16.</td> <td class="hdBIB">331</td> <td class="hdName">Kruber Eike</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">3,05</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">17.</td> <td class="hdBIB2">219</td> <td class="hdName2">Konhäuser Tim</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">3,03</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">18.</td> <td class="hdBIB">248</td> <td class="hdName">Demberger Christian</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf">2,94</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">19.</td> <td class="hdBIB2">369</td> <td class="hdName2">Feder Christian</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">2,89</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">20.</td> <td class="hdBIB">142</td> <td class="hdName">Mayer Jonas</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAC Dahn</td> <td class="hdPerf">2,87</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">21.</td> <td class="hdBIB2">362</td> <td class="hdName2">Mak Luca</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">2,79</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">22.</td> <td class="hdBIB">220</td> <td class="hdName">Korn Daniel</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">2,72</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">23.</td> <td class="hdBIB2">217</td> <td class="hdName2">Asal Maximilian</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">2,61</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">199</td> <td class="hdName">Dausmann Marius</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">170</td> <td class="hdName2">Resch Simeon</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000109"></a>50m, Schüler M11 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:40</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">223</td> <td class="hdName2">Unglaube Simon</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">7,87</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">359</td> <td class="hdName">Kauf Simon</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">8,07</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">222</td> <td class="hdName2">Schröder Lukas</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">8,16</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">318</td> <td class="hdName">Neupert Max</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">8,58</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">168</td> <td class="hdName2">Forster Darius</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">8,66</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">196</td> <td class="hdName">Köhler Christian</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">8,68</td> <td class="hdMark">6./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">169</td> <td class="hdName2">Kempf Kris</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">8,74</td> <td class="hdMark2">7./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">319</td> <td class="hdName">Guerra Johannes</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">8,86</td> <td class="hdMark">8./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000065"></a>50m, Schüler M11 - Vorläufe<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 10:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 1 von 2</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1</td> <td class="hdBIB2">359</td> <td class="hdName2">Kauf Simon</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">8,32</td> <td class="hdMark2">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2</td> <td class="hdBIB">169</td> <td class="hdName">Kempf Kris</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">8,79</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3</td> <td class="hdBIB2">360</td> <td class="hdName2">Holzer Luca</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">8,86</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">159</td> <td class="hdName">Bohm Julius</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">9,12</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">250</td> <td class="hdName2">Schäfer Noah</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">9,53</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6</td> <td class="hdBIB">158</td> <td class="hdName">von Rhein Linus</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">9,69</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7</td> <td class="hdBIB2">361</td> <td class="hdName2">Schiller Lukas</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">10,23</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 2 von 2</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos">1</td> <td class="hdBIB">223</td> <td class="hdName">Unglaube Simon</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">7,90</td> <td class="hdMark">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">2</td> <td class="hdBIB2">222</td> <td class="hdName2">Schröder Lukas</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">8,23</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">3</td> <td class="hdBIB">318</td> <td class="hdName">Neupert Max</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">8,25</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">4</td> <td class="hdBIB2">168</td> <td class="hdName2">Forster Darius</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">8,57</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">5</td> <td class="hdBIB">319</td> <td class="hdName">Guerra Johannes</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">8,76</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">6</td> <td class="hdBIB2">196</td> <td class="hdName2">Köhler Christian</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">8,78</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">7</td> <td class="hdBIB">195</td> <td class="hdName">Köhler Alexander</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">9,10</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">8</td> <td class="hdBIB2">167</td> <td class="hdName2">Wagner Florian</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">9,21</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000066"></a>1000m, Schüler M11 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 13:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">222</td> <td class="hdName2">Schröder Lukas</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">3:29,69</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">204</td> <td class="hdName">Wittig Noah</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf">3:53,94</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">196</td> <td class="hdName2">Köhler Christian</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">3:54,82</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">195</td> <td class="hdName">Köhler Alexander</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">4:00,18</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">319</td> <td class="hdName2">Guerra Johannes</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">aufg.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000067"></a>4x50m, Schüler M11 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 15:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wind:  +0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdName2">TuS Otterbach</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">31,38</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="3">222, Schröder Lukas (1997)   -   223, Unglaube Simon (1997)<br />221, Triebel Niklas (1998)   -   218, Müller Fabian (1998)</td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdName">VT Zweibrücken</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">32,63</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdDet" colspan="3">359, Kauf Simon (1997)   -   366, Jung Christopher (1998)<br />368, Knott Simon (1998)   -   367, Fuhrmann Philip (1998)</td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdName2">TV Lemberg</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">33,39</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="3">198, Heinemann Jonas (1998)   -   195, Köhler Alexander (1997)<br />196, Köhler Christian (1997)   -   197, Hoffmann Oliver (1998)</td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000068"></a>Hochsprung, Schüler M11 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:30</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">0,95</td> <td class="th2">1,00</td> <td class="th2">1,05</td> <td class="th2">1,10</td> <td class="th2">1,15</td> <td class="th2">1,20</td> <td class="th2">1,23</td> <td class="th2">1,26</td> <td class="th2">1,29</td> <td class="th2">1,32</td> <td class="th2">1,35</td> <td class="th2">1,38</td> <td class="th2">1,41</td> <td class="th2">1,44</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">318</td> <td class="hdName2">Neupert Max</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">1,15</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">196</td> <td class="hdName">Köhler Christian</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">1,10</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3</td> <td class="hdBIB2">319</td> <td class="hdName2">Guerra Johannes</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">1,10</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">195</td> <td class="hdName">Köhler Alexander</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">o.g.V.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">236</td> <td class="hdName2">Binoth Florian</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">204</td> <td class="hdName">Wittig Noah</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf">ab.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000069"></a>Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:50</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 80 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">291</td> <td class="hdName2">Fremgen Nico</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">46,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">204</td> <td class="hdName">Wittig Noah</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf">42,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">249</td> <td class="hdName2">Lange Niko</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">39,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">222</td> <td class="hdName">Schröder Lukas</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">38,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">195</td> <td class="hdName2">Köhler Alexander</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">38,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6</td> <td class="hdBIB">359</td> <td class="hdName">Kauf Simon</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">38,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">169</td> <td class="hdName2">Kempf Kris</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">34,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">360</td> <td class="hdName">Holzer Luca</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">33,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">168</td> <td class="hdName2">Forster Darius</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">29,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">9.</td> <td class="hdBIB">167</td> <td class="hdName">Wagner Florian</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">29,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">11.</td> <td class="hdBIB2">223</td> <td class="hdName2">Unglaube Simon</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">28,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">12.</td> <td class="hdBIB">196</td> <td class="hdName">Köhler Christian</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">26,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">13.</td> <td class="hdBIB2">250</td> <td class="hdName2">Schäfer Noah</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">24,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">14.</td> <td class="hdBIB">361</td> <td class="hdName">Schiller Lukas</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">21,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">15.</td> <td class="hdBIB2">158</td> <td class="hdName2">von Rhein Linus</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">18,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">371</td> <td class="hdName">Kalsch Mirco</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">364</td> <td class="hdName2">Schlachter Lukas</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000095"></a>Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 13:50</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">291</td> <td class="hdName2">Fremgen Nico</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">4,13</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">359</td> <td class="hdName">Kauf Simon</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">4,01</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">204</td> <td class="hdName2">Wittig Noah</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf2">4,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">196</td> <td class="hdName">Köhler Christian</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">3,80</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">318</td> <td class="hdName2">Neupert Max</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">3,75</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">223</td> <td class="hdName">Unglaube Simon</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">3,70</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">249</td> <td class="hdName2">Lange Niko</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">3,68</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">222</td> <td class="hdName">Schröder Lukas</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">3,53</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">195</td> <td class="hdName2">Köhler Alexander</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">3,46</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">10.</td> <td class="hdBIB">167</td> <td class="hdName">Wagner Florian</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">3,42</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">11</td> <td class="hdBIB2">319</td> <td class="hdName2">Guerra Johannes</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">3,42</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">12.</td> <td class="hdBIB">168</td> <td class="hdName">Forster Darius</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">3,37</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">13.</td> <td class="hdBIB2">250</td> <td class="hdName2">Schäfer Noah</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">3,27</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">14.</td> <td class="hdBIB">360</td> <td class="hdName">Holzer Luca</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">3,20</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">15.</td> <td class="hdBIB2">361</td> <td class="hdName2">Schiller Lukas</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">2,71</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">371</td> <td class="hdName">Kalsch Mirco</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">236</td> <td class="hdName2">Binoth Florian</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">158</td> <td class="hdName">von Rhein Linus</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">320</td> <td class="hdName2">Heinrich Dennis</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">364</td> <td class="hdName">Schlachter Lukas</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000064"></a>Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 10:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 3000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">258</td> <td class="hdName2">Wolf Lars</td> <td class="hdYOB2">1996</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">7,06</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">339</td> <td class="hdName">Wagner Maximilian</td> <td class="hdYOB">1996</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">7,01</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">338</td> <td class="hdName2">Dietz Nicolas</td> <td class="hdYOB2">1996</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">6,70</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">224</td> <td class="hdName">Hartmann Jürgen</td> <td class="hdYOB">1996</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">5,69</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000063"></a>Diskuswurf, Schüler M12 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:20</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 750 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">338</td> <td class="hdName2">Dietz Nicolas</td> <td class="hdYOB2">1996</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">20,39</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">339</td> <td class="hdName">Wagner Maximilian</td> <td class="hdYOB">1996</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">19,79</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000062"></a>Kugelstoßen, Schüler M13 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 10:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 3000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">166</td> <td class="hdName2">Harz Maximilian</td> <td class="hdYOB2">1995</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">7,38</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000042"></a>100m, Schüler M14 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:50</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wind:  -1,9</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">174</td> <td class="hdName2">Katzenberger Sandro</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">13,08</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">337</td> <td class="hdName">Hallanzy Lukas</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">13,62</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">231</td> <td class="hdName2">Schneider Daniel</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">14,08</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">322</td> <td class="hdName">Dembinsky Martin</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">15,62</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000043"></a>Hochsprung, Schüler M14 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 10:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">1,35</td> <td class="th2">1,40</td> <td class="th2">1,45</td> <td class="th2">1,50</td> <td class="th2">1,55</td> <td class="th2">1,58</td> <td class="th2">1,61</td> <td class="th2">1,64</td> <td class="th2">1,67</td> <td class="th2">1,70</td> <td class="th2">1,73</td> <td class="th2">1,76</td> <td class="th2">1,79</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">174</td> <td class="hdName2">Katzenberger Sandro</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">1,58</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">231</td> <td class="hdName">Schneider Daniel</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">1,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">322</td> <td class="hdName2">Dembinsky Martin</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">1,45</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">337</td> <td class="hdName">Hallanzy Lukas</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">1,40</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">321</td> <td class="hdName2">Neupert Moritz</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000044"></a>Weitsprung, Schüler M14 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:40</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">174</td> <td class="hdName2">Katzenberger Sandro</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">5,28 (+0,8)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">337</td> <td class="hdName">Hallanzy Lukas</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">4,55 (+0,0)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">322</td> <td class="hdName2">Dembinsky Martin</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">4,41 (+0,8)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">321</td> <td class="hdName">Neupert Moritz</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000045"></a>Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 13:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 4000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">231</td> <td class="hdName2">Schneider Daniel</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">9,64</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">285</td> <td class="hdName">Schön Luca</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">8,09</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">380</td> <td class="hdName2">Müller Maximilian</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">277</td> <td class="hdName">Springer Jonas</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Schopp</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">321</td> <td class="hdName2">Neupert Moritz</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000046"></a>Diskuswurf, Schüler M14 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 15:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 1000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">285</td> <td class="hdName2">Schön Luca</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">23,75</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">231</td> <td class="hdName">Schneider Daniel</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">22,78</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">277</td> <td class="hdName2">Springer Jonas</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Schopp</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000035"></a>100m, Schüler M15 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:55</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wind:  +0,4</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">246</td> <td class="hdName2">Zeunert Jonas</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">12,72</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">230</td> <td class="hdName">Adam Felix</td> <td class="hdYOB">1993</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">13,02</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">177</td> <td class="hdName2">Kuntz Dominic</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">13,07</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">175</td> <td class="hdName">Keimel Reginald</td> <td class="hdYOB">1993</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">13,10</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">178</td> <td class="hdName2">Wendling Andre</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">13,30</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">329</td> <td class="hdName">Krause Jan Rio</td> <td class="hdYOB">1993</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">13,33</td> <td class="hdMark">6./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">176</td> <td class="hdName2">Weißbrodt Marc</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">13,61</td> <td class="hdMark2">7./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000037"></a>4x100m, Schüler M15 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 14:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdName2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">51,25</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="3">176, Weißbrodt Marc (1993)   -   174, Katzenberger Sandro (1994)<br />175, Keimel Reginald (1993)   -   177, Kuntz Dominic (1993)</td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000038"></a>Hochsprung, Schüler M15 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 10:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">1,35</td> <td class="th2">1,40</td> <td class="th2">1,45</td> <td class="th2">1,50</td> <td class="th2">1,55</td> <td class="th2">1,58</td> <td class="th2">1,61</td> <td class="th2">1,64</td> <td class="th2">1,67</td> <td class="th2">1,70</td> <td class="th2">1,73</td> <td class="th2">1,76</td> <td class="th2">1,79</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">177</td> <td class="hdName2">Kuntz Dominic</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">1,61</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">175</td> <td class="hdName">Keimel Reginald</td> <td class="hdYOB">1993</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">1,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">2.</td> <td class="hdBIB2">329</td> <td class="hdName2">Krause Jan Rio</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">1,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000039"></a>Weitsprung, Schüler M15 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:40</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">177</td> <td class="hdName2">Kuntz Dominic</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">5,18 (+0,7)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">230</td> <td class="hdName">Adam Felix</td> <td class="hdYOB">1993</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">5,10 (+0,3)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">246</td> <td class="hdName2">Zeunert Jonas</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">5,08 (+0,3)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">178</td> <td class="hdName">Wendling Andre</td> <td class="hdYOB">1993</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">4,94 (+1,4)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">175</td> <td class="hdName2">Keimel Reginald</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">4,79 (+1,2)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">329</td> <td class="hdName">Krause Jan Rio</td> <td class="hdYOB">1993</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">4,40 (+0,7)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">225</td> <td class="hdName2">Bold Philip</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000040"></a>Kugelstoßen, Schüler M15 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 13:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 4000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">230</td> <td class="hdName2">Adam Felix</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">10,78</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">246</td> <td class="hdName">Zeunert Jonas</td> <td class="hdYOB">1993</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf">10,38</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">177</td> <td class="hdName2">Kuntz Dominic</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">9,45</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">176</td> <td class="hdName">Weißbrodt Marc</td> <td class="hdYOB">1993</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">8,86</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">225</td> <td class="hdName2">Bold Philip</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000041"></a>Diskuswurf, Schüler M15 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 15:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 1000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">230</td> <td class="hdName2">Adam Felix</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">36,17</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">246</td> <td class="hdName">Zeunert Jonas</td> <td class="hdYOB">1993</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf">30,42</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">176</td> <td class="hdName2">Weißbrodt Marc</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">27,51</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000110"></a>50m, Schüler M8 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:10</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">274</td> <td class="hdName2">Schmidt Tim</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">9,36</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">303</td> <td class="hdName">Huber Henning</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">9,40</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">155</td> <td class="hdName2">Schick Linus</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">9,56</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">216</td> <td class="hdName">Kuhnert Eric</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">9,60</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">200</td> <td class="hdName2">Salzmann Tom</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">9,66</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">313</td> <td class="hdName">Reichert Lukas</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">9,71</td> <td class="hdMark">6./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">154</td> <td class="hdName2">Germany Henry</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">10,13</td> <td class="hdMark2">7./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">315</td> <td class="hdName">Bold Roman</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">10,23</td> <td class="hdMark">8./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000084"></a>50m, Schüler M8 - Vorläufe<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:10</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 1 von 2</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1</td> <td class="hdBIB2">303</td> <td class="hdName2">Huber Henning</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">9,11</td> <td class="hdMark2">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2</td> <td class="hdBIB">200</td> <td class="hdName">Salzmann Tom</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">9,46</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3</td> <td class="hdBIB2">315</td> <td class="hdName2">Bold Roman</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">9,92</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">154</td> <td class="hdName">Germany Henry</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">9,93</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">350</td> <td class="hdName2">Steltmann Luca</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">10,22</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 2 von 2</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos">1</td> <td class="hdBIB">274</td> <td class="hdName">Schmidt Tim</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">9,08</td> <td class="hdMark">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">2</td> <td class="hdBIB2">155</td> <td class="hdName2">Schick Linus</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">9,16</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">3</td> <td class="hdBIB">313</td> <td class="hdName">Reichert Lukas</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">9,40</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">4</td> <td class="hdBIB2">216</td> <td class="hdName2">Kuhnert Eric</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">9,65</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">5</td> <td class="hdBIB">215</td> <td class="hdName">Korn Lukas</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">10,19</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">6</td> <td class="hdBIB2">314</td> <td class="hdName2">Nebel Lukas</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">10,45</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000086"></a>Schlagballwurf, Schüler M8 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 10:30</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 0 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">303</td> <td class="hdName2">Huber Henning</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">29,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">155</td> <td class="hdName">Schick Linus</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">27,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">350</td> <td class="hdName2">Steltmann Luca</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">26,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">315</td> <td class="hdName">Bold Roman</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">25,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">274</td> <td class="hdName2">Schmidt Tim</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">23,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">293</td> <td class="hdName">Rohr Tim</td> <td class="hdYOB">2001</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">21,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">215</td> <td class="hdName2">Korn Lukas</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">20,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">201</td> <td class="hdName">Schenkel Hendrick</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf">15,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">216</td> <td class="hdName2">Kuhnert Eric</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">14,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">10.</td> <td class="hdBIB">239</td> <td class="hdName">Lorie Nico</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">14,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">11</td> <td class="hdBIB2">313</td> <td class="hdName2">Reichert Lukas</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">14,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">12.</td> <td class="hdBIB">314</td> <td class="hdName">Nebel Lukas</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">13,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000085"></a>Weitsprung Zone, Schüler M8 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 15:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">274</td> <td class="hdName2">Schmidt Tim</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">3,20</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">303</td> <td class="hdName">Huber Henning</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">3,19</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">216</td> <td class="hdName2">Kuhnert Eric</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">3,08</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">313</td> <td class="hdName">Reichert Lukas</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">3,03</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">201</td> <td class="hdName2">Schenkel Hendrick</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf2">3,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6</td> <td class="hdBIB">200</td> <td class="hdName">Salzmann Tom</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">3,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">154</td> <td class="hdName2">Germany Henry</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">2,83</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">315</td> <td class="hdName">Bold Roman</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">2,72</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">215</td> <td class="hdName2">Korn Lukas</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">2,65</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">10.</td> <td class="hdBIB">350</td> <td class="hdName">Steltmann Luca</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">2,54</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">11.</td> <td class="hdBIB2">314</td> <td class="hdName2">Nebel Lukas</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">2,53</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">12.</td> <td class="hdBIB">293</td> <td class="hdName">Rohr Tim</td> <td class="hdYOB">2001</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">2,27</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">239</td> <td class="hdName2">Lorie Nico</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">ab.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000081"></a>50m, Schüler M9 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:05</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">279</td> <td class="hdName2">Röckel Jannis</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Schopp</td> <td class="hdPerf2">8,73</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">202</td> <td class="hdName">Göbel Julius</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf">8,75</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">370</td> <td class="hdName2">Clemens Phillip</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">9,16</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">290</td> <td class="hdName">Schneider Dominik</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">9,46</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">251</td> <td class="hdName2">Lelle Daniel</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">9,70</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">205</td> <td class="hdName">Laborenz Sebastian</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000105"></a>Schlagballwurf, Schüler M9 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 14:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 80 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">370</td> <td class="hdName2">Clemens Phillip</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">31,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">279</td> <td class="hdName">Röckel Jannis</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Schopp</td> <td class="hdPerf">29,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">202</td> <td class="hdName2">Göbel Julius</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf2">25,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">251</td> <td class="hdName">Lelle Daniel</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf">14,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">290</td> <td class="hdName2">Schneider Dominik</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">13,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">237</td> <td class="hdName">Binoth Frederik</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">205</td> <td class="hdName2">Laborenz Sebastian</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf2">ab.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">292</td> <td class="hdName">Schantz Lukas</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">ab.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000083"></a>Weitsprung Zone, Schüler M9 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 10:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">279</td> <td class="hdName2">Röckel Jannis</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Schopp</td> <td class="hdPerf2">3,26</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">370</td> <td class="hdName">Clemens Phillip</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">3,20</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">290</td> <td class="hdName2">Schneider Dominik</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">3,04</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">251</td> <td class="hdName">Lelle Daniel</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf">2,74</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">205</td> <td class="hdName2">Laborenz Sebastian</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">202</td> <td class="hdName">Göbel Julius</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">237</td> <td class="hdName2">Binoth Frederik</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">292</td> <td class="hdName">Schantz Lukas</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000111"></a>50m, Schülerinnen W10 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:50</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">209</td> <td class="hdName2">Christmann Lucca</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">8,12</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">191</td> <td class="hdName">Salzmann Ann-Christin</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">8,22</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">311</td> <td class="hdName2">Wiedenhöft Ronja</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">8,56</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">164</td> <td class="hdName">Fichter Carola</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">8,57</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">374</td> <td class="hdName2">Benoit Isabel</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">8,58</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">192</td> <td class="hdName">Heß Selina</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">8,61</td> <td class="hdMark">6./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">309</td> <td class="hdName2">Geib Isabel</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">8,68</td> <td class="hdMark2">7./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">190</td> <td class="hdName">Stegner Verena</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">8,79</td> <td class="hdMark">8./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000077"></a>50m, Schülerinnen W10 - Vorläufe<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 10:30</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 1 von 3</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1</td> <td class="hdBIB2">192</td> <td class="hdName2">Heß Selina</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">8,57</td> <td class="hdMark2">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2</td> <td class="hdBIB">374</td> <td class="hdName">Benoit Isabel</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">8,58</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3</td> <td class="hdBIB2">190</td> <td class="hdName2">Stegner Verena</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">8,70</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">164</td> <td class="hdName">Fichter Carola</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">8,71</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">150</td> <td class="hdName2">Robin Ilana</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">9,02</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6</td> <td class="hdBIB">269</td> <td class="hdName">Lutz Annika</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">9,64</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7</td> <td class="hdBIB2">213</td> <td class="hdName2">Schmidt Anna-Lena</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">9,86</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 2 von 3</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos">1</td> <td class="hdBIB">209</td> <td class="hdName">Christmann Lucca</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">8,24</td> <td class="hdMark">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">2</td> <td class="hdBIB2">191</td> <td class="hdName2">Salzmann Ann-Christin</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">8,32</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">3</td> <td class="hdBIB">311</td> <td class="hdName">Wiedenhöft Ronja</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">8,56</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">4</td> <td class="hdBIB2">335</td> <td class="hdName2">Hüther Marlene</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">8,72</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">5</td> <td class="hdBIB">265</td> <td class="hdName">Wolf Ronja</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">9,17</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">6</td> <td class="hdBIB2">268</td> <td class="hdName2">Linnebacher Charlotte</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">9,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">7</td> <td class="hdBIB">212</td> <td class="hdName">Michel Maren</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">9,84</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 3 von 3</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1</td> <td class="hdBIB2">309</td> <td class="hdName2">Geib Isabel</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">8,94</td> <td class="hdMark2">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2</td> <td class="hdBIB">334</td> <td class="hdName">Suthoff Nele</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">9,05</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3</td> <td class="hdBIB2">244</td> <td class="hdName2">Woll Lisa-Marie</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">9,28</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">267</td> <td class="hdName">Schwarz Jana</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">9,31</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">310</td> <td class="hdName2">Sweeney Mara</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">9,61</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6</td> <td class="hdBIB">211</td> <td class="hdName">Kuhnert Tanja</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">9,67</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7</td> <td class="hdBIB2">210</td> <td class="hdName2">Sommerlad Kea</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">9,88</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8</td> <td class="hdBIB">373</td> <td class="hdName">Scholz Lea</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">9,89</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000078"></a>800m, Schülerinnen W10 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 15:25</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">335</td> <td class="hdName2">Hüther Marlene</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">2:56,30</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">334</td> <td class="hdName">Suthoff Nele</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">3:03,06</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">164</td> <td class="hdName2">Fichter Carola</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">3:05,54</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">148</td> <td class="hdName">Römer Kassandra</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">3:09,70</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">265</td> <td class="hdName2">Wolf Ronja</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">3:12,83</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">268</td> <td class="hdName">Linnebacher Charlotte</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">3:17,01</td> <td class="hdMark">6./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">190</td> <td class="hdName2">Stegner Verena</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">3:17,09</td> <td class="hdMark2">7./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">150</td> <td class="hdName">Robin Ilana</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">3:18,69</td> <td class="hdMark">8./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">266</td> <td class="hdName2">Wilding Charlotte</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">3:19,73</td> <td class="hdMark2">9./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">10.</td> <td class="hdBIB">269</td> <td class="hdName">Lutz Annika</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">3:24,30</td> <td class="hdMark">10./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">11.</td> <td class="hdBIB2">272</td> <td class="hdName2">Döbler Lena</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">3:32,48</td> <td class="hdMark2">11./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000099"></a>Hochsprung, Schülerinnen W10 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">0,95</td> <td class="th2">1,00</td> <td class="th2">1,05</td> <td class="th2">1,10</td> <td class="th2">1,15</td> <td class="th2">1,20</td> <td class="th2">1,23</td> <td class="th2">1,26</td> <td class="th2">1,29</td> <td class="th2">1,32</td> <td class="th2">1,35</td> <td class="th2">1,38</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">192</td> <td class="hdName2">Heß Selina</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">1,15</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">311</td> <td class="hdName">Wiedenhöft Ronja</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">1,05</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">335</td> <td class="hdName2">Hüther Marlene</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">1,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">334</td> <td class="hdName">Suthoff Nele</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">1,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000080"></a>Schlagballwurf, Schülerinnen W10 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:30</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 80 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">309</td> <td class="hdName2">Geib Isabel</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">33,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">269</td> <td class="hdName">Lutz Annika</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">28,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">192</td> <td class="hdName2">Heß Selina</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">27,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">244</td> <td class="hdName">Woll Lisa-Marie</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf">24,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">150</td> <td class="hdName2">Robin Ilana</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">23,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">209</td> <td class="hdName">Christmann Lucca</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">22,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">311</td> <td class="hdName2">Wiedenhöft Ronja</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">21,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8</td> <td class="hdBIB">334</td> <td class="hdName">Suthoff Nele</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">21,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">268</td> <td class="hdName2">Linnebacher Charlotte</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">18,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">10</td> <td class="hdBIB">310</td> <td class="hdName">Sweeney Mara</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">17,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">11</td> <td class="hdBIB2">265</td> <td class="hdName2">Wolf Ronja</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">17,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">12.</td> <td class="hdBIB">335</td> <td class="hdName">Hüther Marlene</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">16,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">13</td> <td class="hdBIB2">211</td> <td class="hdName2">Kuhnert Tanja</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">16,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">14.</td> <td class="hdBIB">213</td> <td class="hdName">Schmidt Anna-Lena</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">16,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">15.</td> <td class="hdBIB2">212</td> <td class="hdName2">Michel Maren</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">15,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">16.</td> <td class="hdBIB">210</td> <td class="hdName">Sommerlad Kea</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">15,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000097"></a>Weitsprung Zone, Schülerinnen W10 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 13:30</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">191</td> <td class="hdName2">Salzmann Ann-Christin</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">3,95</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">209</td> <td class="hdName">Christmann Lucca</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">3,64</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">311</td> <td class="hdName2">Wiedenhöft Ronja</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">3,58</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">335</td> <td class="hdName">Hüther Marlene</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">3,53</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">192</td> <td class="hdName2">Heß Selina</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">3,52</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">334</td> <td class="hdName">Suthoff Nele</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">3,38</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">164</td> <td class="hdName2">Fichter Carola</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">3,37</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">309</td> <td class="hdName">Geib Isabel</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">3,35</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">211</td> <td class="hdName2">Kuhnert Tanja</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">3,29</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">10.</td> <td class="hdBIB">267</td> <td class="hdName">Schwarz Jana</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">3,27</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">11</td> <td class="hdBIB2">190</td> <td class="hdName2">Stegner Verena</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">3,27</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">12.</td> <td class="hdBIB">265</td> <td class="hdName">Wolf Ronja</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">3,21</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">13.</td> <td class="hdBIB2">244</td> <td class="hdName2">Woll Lisa-Marie</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">3,19</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">14.</td> <td class="hdBIB">150</td> <td class="hdName">Robin Ilana</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">3,17</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">15.</td> <td class="hdBIB2">266</td> <td class="hdName2">Wilding Charlotte</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">2,94</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">16.</td> <td class="hdBIB">210</td> <td class="hdName">Sommerlad Kea</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">2,90</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">17.</td> <td class="hdBIB2">268</td> <td class="hdName2">Linnebacher Charlotte</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">2,89</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">18</td> <td class="hdBIB">310</td> <td class="hdName">Sweeney Mara</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">2,89</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">19.</td> <td class="hdBIB2">373</td> <td class="hdName2">Scholz Lea</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">2,84</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">20.</td> <td class="hdBIB">213</td> <td class="hdName">Schmidt Anna-Lena</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">2,83</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">21.</td> <td class="hdBIB2">212</td> <td class="hdName2">Michel Maren</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">2,58</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">22.</td> <td class="hdBIB">374</td> <td class="hdName">Benoit Isabel</td> <td class="hdYOB">1998</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">2,53</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000112"></a>50m, Schülerinnen W11 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:55</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">295</td> <td class="hdName2">Fischer Jana</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">7,91</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">261</td> <td class="hdName">Leppla Gianna</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">8,02</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">163</td> <td class="hdName2">Zwinger Melanie</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">8,16</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">333</td> <td class="hdName">Preuße Lilly</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">8,17</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">235</td> <td class="hdName2">Weber Kristin</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">8,19</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">288</td> <td class="hdName">Hauck Ann-Katrin</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">8,31</td> <td class="hdMark">6./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">264</td> <td class="hdName2">Frick Julia</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">8,40</td> <td class="hdMark2">7./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">262</td> <td class="hdName">Kreilaus Luise</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">8,41</td> <td class="hdMark">8./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000074"></a>50m, Schülerinnen W11 - Vorläufe<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 10:45</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 1 von 4</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1</td> <td class="hdBIB2">261</td> <td class="hdName2">Leppla Gianna</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">8,09</td> <td class="hdMark2">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2</td> <td class="hdBIB">235</td> <td class="hdName">Weber Kristin</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">8,38</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3</td> <td class="hdBIB2">262</td> <td class="hdName2">Kreilaus Luise</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">8,43</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">328</td> <td class="hdName">Scheck Evelyn</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">8,76</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">266</td> <td class="hdName2">Wilding Charlotte</td> <td class="hdYOB2">1998</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">9,30</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6</td> <td class="hdBIB">153</td> <td class="hdName">Hörnlein Hanna</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">9,43</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 2 von 4</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1</td> <td class="hdBIB2">163</td> <td class="hdName2">Zwinger Melanie</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">8,10</td> <td class="hdMark2">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2</td> <td class="hdBIB">260</td> <td class="hdName">Trautmann Johanna</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">8,64</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3</td> <td class="hdBIB2">152</td> <td class="hdName2">Frölich Anne</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">8,69</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">332</td> <td class="hdName">Krahl Paulina</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">9,54</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">294</td> <td class="hdName2">Fey Vanessa</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">9,90</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 3 von 4</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos">1</td> <td class="hdBIB">333</td> <td class="hdName">Preuße Lilly</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">8,16</td> <td class="hdMark">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">2</td> <td class="hdBIB2">295</td> <td class="hdName2">Fischer Jana</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">8,21</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">3</td> <td class="hdBIB">296</td> <td class="hdName">Rohr Jana</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">8,56</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">4</td> <td class="hdBIB2">259</td> <td class="hdName2">Unger Nadine</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">8,97</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">5</td> <td class="hdBIB">151</td> <td class="hdName">Engels Kathrin</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">9,14</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 4 von 4</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1</td> <td class="hdBIB2">288</td> <td class="hdName2">Hauck Ann-Katrin</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">8,39</td> <td class="hdMark2">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2</td> <td class="hdBIB">264</td> <td class="hdName">Frick Julia</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">8,40</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3</td> <td class="hdBIB2">376</td> <td class="hdName2">Guth Corinna</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">8,54</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">289</td> <td class="hdName">Sprau Vanessa</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">8,57</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">263</td> <td class="hdName2">Heigl Anna</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">8,76</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6</td> <td class="hdBIB">162</td> <td class="hdName">Burst Jana</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">8,94</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7</td> <td class="hdBIB2">375</td> <td class="hdName2">Seegmüller Anna</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">9,03</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000075"></a>800m, Schülerinnen W11 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 13:40</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">296</td> <td class="hdName2">Rohr Jana</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">3:03,45</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">263</td> <td class="hdName">Heigl Anna</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">3:06,62</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">289</td> <td class="hdName2">Sprau Vanessa</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">3:13,02</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">260</td> <td class="hdName">Trautmann Johanna</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">3:13,96</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">261</td> <td class="hdName2">Leppla Gianna</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">3:14,28</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">153</td> <td class="hdName">Hörnlein Hanna</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">3:18,57</td> <td class="hdMark">6./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">259</td> <td class="hdName2">Unger Nadine</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">3:20,83</td> <td class="hdMark2">7./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">160</td> <td class="hdName">Utzig Larissa</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">3:24,86</td> <td class="hdMark">8./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">333</td> <td class="hdName2">Preuße Lilly</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">3:25,90</td> <td class="hdMark2">9./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">10.</td> <td class="hdBIB">332</td> <td class="hdName">Krahl Paulina</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">3:30,26</td> <td class="hdMark">10./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000076"></a>4x50m, Schülerinnen W11 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 14:40</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wind:  -1,2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdName2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">31,95</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="3">288, Hauck Ann-Katrin (1997)   -   296, Rohr Jana (1997)<br />289, Sprau Vanessa (1997)   -   295, Fischer Jana (1997)</td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdName">TV Lemberg</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">32,73</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdDet" colspan="3">190, Stegner Verena (1998)   -   192, Heß Selina (1998)<br />193, Siegenthaler Lea (1999)   -   191, Salzmann Ann-Christin (1998)</td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdName2">LG Rockenhausen-Wartenberg 1</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">32,89</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="3">260, Trautmann Johanna (1997)   -   262, Kreilaus Luise (1997)<br />261, Leppla Gianna (1997)   -   264, Frick Julia (1997)</td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdName">LG Rockenhausen-Wartenberg 2</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">34,94</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdDet" colspan="3">263, Heigl Anna (1997)   -   265, Wolf Ronja (1998)<br />259, Unger Nadine (1997)   -   266, Wilding Charlotte (1998)</td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdName2">TuS Otterbach</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">35,57</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="3">211, Kuhnert Tanja (1998)   -   208, Mohring Sarah (1999)<br />209, Christmann Lucca (1998)   -   210, Sommerlad Kea (1998)</td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdName">VT Zweibrücken</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">36,08</td> <td class="hdMark">6./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdDet" colspan="3">374, Benoit Isabel (1998)   -   373, Scholz Lea (1998)<br />376, Guth Corinna (1997)   -   372, Berger Amelie (1999)</td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000100"></a>Hochsprung, Schülerinnen W11 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">0,95</td> <td class="th2">1,00</td> <td class="th2">1,05</td> <td class="th2">1,10</td> <td class="th2">1,15</td> <td class="th2">1,20</td> <td class="th2">1,23</td> <td class="th2">1,26</td> <td class="th2">1,29</td> <td class="th2">1,32</td> <td class="th2">1,35</td> <td class="th2">1,38</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">296</td> <td class="hdName2">Rohr Jana</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">1,26</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">235</td> <td class="hdName">Weber Kristin</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">1,23</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">328</td> <td class="hdName2">Scheck Evelyn</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">1,05</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">333</td> <td class="hdName">Preuße Lilly</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">1,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">332</td> <td class="hdName2">Krahl Paulina</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000101"></a>Schlagballwurf, Schülerinnen W11 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 13:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 80 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">295</td> <td class="hdName2">Fischer Jana</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">44,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">289</td> <td class="hdName">Sprau Vanessa</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">43,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">260</td> <td class="hdName2">Trautmann Johanna</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">29,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">262</td> <td class="hdName">Kreilaus Luise</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">29,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">264</td> <td class="hdName2">Frick Julia</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">29,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6</td> <td class="hdBIB">296</td> <td class="hdName">Rohr Jana</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">29,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">160</td> <td class="hdName2">Utzig Larissa</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">27,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">259</td> <td class="hdName">Unger Nadine</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">22,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">163</td> <td class="hdName2">Zwinger Melanie</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">22,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">10.</td> <td class="hdBIB">294</td> <td class="hdName">Fey Vanessa</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">21,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">11</td> <td class="hdBIB2">332</td> <td class="hdName2">Krahl Paulina</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">21,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">12.</td> <td class="hdBIB">288</td> <td class="hdName">Hauck Ann-Katrin</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">19,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">13</td> <td class="hdBIB2">376</td> <td class="hdName2">Guth Corinna</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">19,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">14</td> <td class="hdBIB">328</td> <td class="hdName">Scheck Evelyn</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">19,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">15.</td> <td class="hdBIB2">152</td> <td class="hdName2">Frölich Anne</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">18,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">16.</td> <td class="hdBIB">375</td> <td class="hdName">Seegmüller Anna</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">14,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">16.</td> <td class="hdBIB2">333</td> <td class="hdName2">Preuße Lilly</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">14,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">161</td> <td class="hdName">Will Lisa</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">301</td> <td class="hdName2">Hauck Anne</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">ab.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">300</td> <td class="hdName">Schütz Vanessa</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">ab.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000096"></a>Weitsprung Zone, Schülerinnen W11 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 15:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">295</td> <td class="hdName2">Fischer Jana</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">3,93</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">235</td> <td class="hdName">Weber Kristin</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">3,73</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">333</td> <td class="hdName2">Preuße Lilly</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">3,71</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">296</td> <td class="hdName">Rohr Jana</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">3,66</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">376</td> <td class="hdName2">Guth Corinna</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">3,66</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6</td> <td class="hdBIB">264</td> <td class="hdName">Frick Julia</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">3,60</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">288</td> <td class="hdName2">Hauck Ann-Katrin</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">3,58</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">163</td> <td class="hdName">Zwinger Melanie</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">3,57</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">259</td> <td class="hdName2">Unger Nadine</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">3,42</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">10.</td> <td class="hdBIB">162</td> <td class="hdName">Burst Jana</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">3,40</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">11</td> <td class="hdBIB2">261</td> <td class="hdName2">Leppla Gianna</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">3,40</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">12</td> <td class="hdBIB">263</td> <td class="hdName">Heigl Anna</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">3,40</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">13.</td> <td class="hdBIB2">262</td> <td class="hdName2">Kreilaus Luise</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">3,34</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">14</td> <td class="hdBIB">289</td> <td class="hdName">Sprau Vanessa</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">3,34</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">15.</td> <td class="hdBIB2">328</td> <td class="hdName2">Scheck Evelyn</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">3,32</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">16.</td> <td class="hdBIB">260</td> <td class="hdName">Trautmann Johanna</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">3,21</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">17.</td> <td class="hdBIB2">152</td> <td class="hdName2">Frölich Anne</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">3,18</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">18.</td> <td class="hdBIB">151</td> <td class="hdName">Engels Kathrin</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">3,13</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">19.</td> <td class="hdBIB2">153</td> <td class="hdName2">Hörnlein Hanna</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">3,03</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">20.</td> <td class="hdBIB">332</td> <td class="hdName">Krahl Paulina</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">2,98</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">21.</td> <td class="hdBIB2">375</td> <td class="hdName2">Seegmüller Anna</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">2,56</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">22.</td> <td class="hdBIB">294</td> <td class="hdName">Fey Vanessa</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">2,48</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">161</td> <td class="hdName2">Will Lisa</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">300</td> <td class="hdName">Schütz Vanessa</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">301</td> <td class="hdName2">Hauck Anne</td> <td class="hdYOB2">1997</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">160</td> <td class="hdName">Utzig Larissa</td> <td class="hdYOB">1997</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000104"></a>Kugelstoßen, Schülerinnen W12 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 10:30</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 3000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">327</td> <td class="hdName2">Luxenburger Hanna</td> <td class="hdYOB2">1996</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">8,58</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">297</td> <td class="hdName">Ehrhard Julia</td> <td class="hdYOB">1996</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">7,71</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">286</td> <td class="hdName2">Bold Michelle</td> <td class="hdYOB2">1996</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">7,34</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">256</td> <td class="hdName">Rogge Hannah</td> <td class="hdYOB">1996</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">6,96</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">257</td> <td class="hdName2">Müller Michelle</td> <td class="hdYOB2">1996</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000059"></a>Kugelstoßen, Schülerinnen W13 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 10:30</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 3000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">240</td> <td class="hdName2">Benra Kim</td> <td class="hdYOB2">1995</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">7,93</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">234</td> <td class="hdName">Herzhauser Julia</td> <td class="hdYOB">1995</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">7,56</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">255</td> <td class="hdName2">Grün Lina</td> <td class="hdYOB2">1995</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">7,29</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">347</td> <td class="hdName">Günther Maren</td> <td class="hdYOB">1995</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">6,39</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">379</td> <td class="hdName2">Ramoul Alina</td> <td class="hdYOB2">1995</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000098"></a>Diskuswurf, Schülerinnen W13 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:20</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 750 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">327</td> <td class="hdName2">Luxenburger Hanna</td> <td class="hdYOB2">1996</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">24,26</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">234</td> <td class="hdName">Herzhauser Julia</td> <td class="hdYOB">1995</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">22,80</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">347</td> <td class="hdName2">Günther Maren</td> <td class="hdYOB2">1995</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">21,31</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">379</td> <td class="hdName">Ramoul Alina</td> <td class="hdYOB">1995</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">20,72</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">240</td> <td class="hdName2">Benra Kim</td> <td class="hdYOB2">1995</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">16,32</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000106"></a>100m, Schülerinnen W14 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:30</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wind:  -1,3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">345</td> <td class="hdName2">Moch Maria</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">13,80</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">346</td> <td class="hdName">Fomenko Evelyn</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">14,24</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">242</td> <td class="hdName2">Ehl Carolin</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">14,59</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">349</td> <td class="hdName">Kappes Franziska</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">14,79</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">147</td> <td class="hdName2">Hoffmann Renée</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">15,31</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">214</td> <td class="hdName">Böhlke Lena</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">15,62</td> <td class="hdMark">6./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">254</td> <td class="hdName2">Maurer Katharina</td> <td class="hdYOB2">1995</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">15,72</td> <td class="hdMark2">7./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">253</td> <td class="hdName">Wirth Katharina</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">16,70</td> <td class="hdMark">8./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000054"></a>100m, Schülerinnen W14 - Vorläufe<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:20</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 1 von 2</td> <td class="ht2">Wind:  -0,3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1</td> <td class="hdBIB2">345</td> <td class="hdName2">Moch Maria</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">13,78</td> <td class="hdMark2">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2</td> <td class="hdBIB">346</td> <td class="hdName">Fomenko Evelyn</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">14,18</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3</td> <td class="hdBIB2">242</td> <td class="hdName2">Ehl Carolin</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">14,40</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">147</td> <td class="hdName">Hoffmann Renée</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">15,14</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">214</td> <td class="hdName2">Böhlke Lena</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">15,64</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 2 von 2</td> <td class="ht2">Wind:  -0,6</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos">1</td> <td class="hdBIB">349</td> <td class="hdName">Kappes Franziska</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">14,98</td> <td class="hdMark">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">2</td> <td class="hdBIB2">254</td> <td class="hdName2">Maurer Katharina</td> <td class="hdYOB2">1995</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">15,55</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">3</td> <td class="hdBIB">253</td> <td class="hdName">Wirth Katharina</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">16,61</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">4</td> <td class="hdBIB2">146</td> <td class="hdName2">Oppermann Jenny Denise</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">16,64</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000058"></a>Hochsprung, Schülerinnen W14 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 13:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">1,25</td> <td class="th2">1,30</td> <td class="th2">1,35</td> <td class="th2">1,40</td> <td class="th2">1,43</td> <td class="th2">1,46</td> <td class="th2">1,49</td> <td class="th2">1,52</td> <td class="th2">1,55</td> <td class="th2">1,58</td> <td class="th2">1,61</td> <td class="th2">1,64</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">284</td> <td class="hdName2">Hussong Christin</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">1,49</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2</td> <td class="hdBIB">345</td> <td class="hdName">Moch Maria</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">1,49</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">351</td> <td class="hdName2">Hüther Lea</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">1,46</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">343</td> <td class="hdName">Günther Leonie</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">1,46</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">346</td> <td class="hdName2">Fomenko Evelyn</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">1,43</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6</td> <td class="hdBIB">344</td> <td class="hdName">Dietz Angelina</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">1,43</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">349</td> <td class="hdName2">Kappes Franziska</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">1,40</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">7.</td> <td class="hdBIB">347</td> <td class="hdName">Günther Maren</td> <td class="hdYOB">1995</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">1,40</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">252</td> <td class="hdName2">Limberger Ira</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">312</td> <td class="hdName">Förster Lisa</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">352</td> <td class="hdName2">Meyer Annika</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">325</td> <td class="hdName">Chamorro Jasmina</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000055"></a>Weitsprung, Schülerinnen W14 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 10:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">284</td> <td class="hdName2">Hussong Christin</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">4,97 (+0,0)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">344</td> <td class="hdName">Dietz Angelina</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">4,86 (+0,4)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">346</td> <td class="hdName2">Fomenko Evelyn</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">4,54 (+0,4)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">343</td> <td class="hdName">Günther Leonie</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">4,44 (+1,3)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">345</td> <td class="hdName2">Moch Maria</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">4,43 (+1,3)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">242</td> <td class="hdName">Ehl Carolin</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf">4,41 (+1,7)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">347</td> <td class="hdName2">Günther Maren</td> <td class="hdYOB2">1995</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">4,36 (+0,6)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">382</td> <td class="hdName">Wiedenhöft Edda</td> <td class="hdYOB">1995</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">4,23 (+0,5)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">349</td> <td class="hdName2">Kappes Franziska</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">4,19 (+0,6)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">10.</td> <td class="hdBIB">147</td> <td class="hdName">Hoffmann Renée</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">4,04 (+0,4)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">11.</td> <td class="hdBIB2">214</td> <td class="hdName2">Böhlke Lena</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">3,95 (+0,4)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">12.</td> <td class="hdBIB">254</td> <td class="hdName">Maurer Katharina</td> <td class="hdYOB">1995</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">3,86 (+0,6)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">13.</td> <td class="hdBIB2">253</td> <td class="hdName2">Wirth Katharina</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">3,06 (+0,6)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">14.</td> <td class="hdBIB">146</td> <td class="hdName">Oppermann Jenny Denise</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">2,86 (+0,4)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">324</td> <td class="hdName2">Backes Renée</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">365</td> <td class="hdName">Clemens Constanze</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">312</td> <td class="hdName2">Förster Lisa</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">252</td> <td class="hdName">Limberger Ira</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">325</td> <td class="hdName2">Chamorro Jasmina</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000056"></a>Kugelstoßen, Schülerinnen W14 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 15:45</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 3000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">284</td> <td class="hdName2">Hussong Christin</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">12,35</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">326</td> <td class="hdName">Jahreiß Laura</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">11,48</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">344</td> <td class="hdName2">Dietz Angelina</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">10,84</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">343</td> <td class="hdName">Günther Leonie</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">9,96</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">242</td> <td class="hdName2">Ehl Carolin</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">6,55</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">147</td> <td class="hdName">Hoffmann Renée</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">6,38</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">214</td> <td class="hdName2">Böhlke Lena</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">252</td> <td class="hdName">Limberger Ira</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000057"></a>Diskuswurf, Schülerinnen W14 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:30</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 1000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">284</td> <td class="hdName2">Hussong Christin</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">30,88</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">344</td> <td class="hdName">Dietz Angelina</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">25,55</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">343</td> <td class="hdName2">Günther Leonie</td> <td class="hdYOB2">1994</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">22,14</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">326</td> <td class="hdName">Jahreiß Laura</td> <td class="hdYOB">1994</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">21,78</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000047"></a>100m, Schülerinnen W15 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:35</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wind:  -0,5</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">342</td> <td class="hdName2">Donie Michaela</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">13,35</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">232</td> <td class="hdName">Schönau Theresa</td> <td class="hdYOB">1993</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">13,76</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">233</td> <td class="hdName2">Fauß Nicole</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">14,82</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000049"></a>4x100m, Schülerinnen W15 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 14:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdName2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">54,97</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="3">344, Dietz Angelina (1994)   -   342, Donie Michaela (1993)<br />343, Günther Leonie (1994)   -   347, Günther Maren (1995)</td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000050"></a>Hochsprung, Schülerinnen W15 - Qualifikation<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 13:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">1,25</td> <td class="th2">1,30</td> <td class="th2">1,35</td> <td class="th2">1,40</td> <td class="th2">1,43</td> <td class="th2">1,46</td> <td class="th2">1,49</td> <td class="th2">1,52</td> <td class="th2">1,55</td> <td class="th2">1,58</td> <td class="th2">1,61</td> <td class="th2">1,64</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">232</td> <td class="hdName2">Schönau Theresa</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">1,46</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">233</td> <td class="hdName">Fauß Nicole</td> <td class="hdYOB">1993</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">1,43</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000051"></a>Weitsprung, Schülerinnen W15 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:10</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">342</td> <td class="hdName2">Donie Michaela</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">5,21 (+0,0)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">232</td> <td class="hdName">Schönau Theresa</td> <td class="hdYOB">1993</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">4,48 (+0,0)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">241</td> <td class="hdName2">Demberger Anika</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000053"></a>Diskuswurf, Schülerinnen W15 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:30</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 1000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">276</td> <td class="hdName2">Wendenburg Jana</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Schopp</td> <td class="hdPerf2">30,91</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">342</td> <td class="hdName">Donie Michaela</td> <td class="hdYOB">1993</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">18,83</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">241</td> <td class="hdName2">Demberger Anika</td> <td class="hdYOB2">1993</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LV kö Pirmasens</td> <td class="hdPerf2">ab.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000091"></a>50m, Schülerinnen W8 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">194</td> <td class="hdName2">Kremer Sarah</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">8,88</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">275</td> <td class="hdName">Baumgarten Marielle</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">8,92</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">299</td> <td class="hdName2">Fischer Hanna</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">9,01</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">207</td> <td class="hdName">Müller Antonia</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">9,24</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">305</td> <td class="hdName2">Zimmermann Lisa</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">9,78</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">238</td> <td class="hdName">van der Mejden Lisa</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">10,01</td> <td class="hdMark">6./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">304</td> <td class="hdName2">Gries Franziska</td> <td class="hdYOB2">2001</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">10,59</td> <td class="hdMark2">7./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">206</td> <td class="hdName">Mohring Ella</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">10,89</td> <td class="hdMark">8./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000093"></a>Schlagballwurf, Schülerinnen W8 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 14:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 0 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">299</td> <td class="hdName2">Fischer Hanna</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">21,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">275</td> <td class="hdName">Baumgarten Marielle</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">19,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">207</td> <td class="hdName2">Müller Antonia</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">14,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">206</td> <td class="hdName">Mohring Ella</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">13,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">304</td> <td class="hdName2">Gries Franziska</td> <td class="hdYOB2">2001</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">13,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">305</td> <td class="hdName">Zimmermann Lisa</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">9,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">238</td> <td class="hdName2">van der Mejden Lisa</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000092"></a>Weitsprung Zone, Schülerinnen W8 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 10:45</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">207</td> <td class="hdName2">Müller Antonia</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">3,29</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">299</td> <td class="hdName">Fischer Hanna</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">3,17</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">194</td> <td class="hdName2">Kremer Sarah</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">3,10</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">275</td> <td class="hdName">Baumgarten Marielle</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">3,03</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">206</td> <td class="hdName2">Mohring Ella</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">2,83</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">238</td> <td class="hdName">van der Mejden Lisa</td> <td class="hdYOB">2000</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">2,72</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">305</td> <td class="hdName2">Zimmermann Lisa</td> <td class="hdYOB2">2000</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">2,31</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">304</td> <td class="hdName">Gries Franziska</td> <td class="hdYOB">2001</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">2,25</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000113"></a>50m, Schülerinnen W9 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">148</td> <td class="hdName2">Römer Kassandra</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">8,39</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">287</td> <td class="hdName">Bold Sophie</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">8,67</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">193</td> <td class="hdName2">Siegenthaler Lea</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">8,87</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">165</td> <td class="hdName">Fichter Anja</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">8,89</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">348</td> <td class="hdName2">Pulich Myriam</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">9,08</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">273</td> <td class="hdName">Bitz Laura</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">9,20</td> <td class="hdMark">6./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">203</td> <td class="hdName2">Kirch Magdalena</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf2">9,38</td> <td class="hdMark2">7./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">271</td> <td class="hdName">Rössner Lara</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">9,46</td> <td class="hdMark">8./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000087"></a>50m, Schülerinnen W9 - Vorläufe<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 1 von 2</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1</td> <td class="hdBIB2">193</td> <td class="hdName2">Siegenthaler Lea</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">8,80</td> <td class="hdMark2">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2</td> <td class="hdBIB">165</td> <td class="hdName">Fichter Anja</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">8,97</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3</td> <td class="hdBIB2">348</td> <td class="hdName2">Pulich Myriam</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">9,18</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">271</td> <td class="hdName">Rössner Lara</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">9,32</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">372</td> <td class="hdName2">Berger Amelie</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">9,41</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6</td> <td class="hdBIB">149</td> <td class="hdName">Zaddach Aaliyah</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">9,85</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7</td> <td class="hdBIB2">307</td> <td class="hdName2">Heisel Lena</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">10,14</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 2 von 2</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos">1</td> <td class="hdBIB">148</td> <td class="hdName">Römer Kassandra</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">8,51</td> <td class="hdMark">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">2</td> <td class="hdBIB2">287</td> <td class="hdName2">Bold Sophie</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">8,60</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">3</td> <td class="hdBIB">273</td> <td class="hdName">Bitz Laura</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">9,11</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">4</td> <td class="hdBIB2">203</td> <td class="hdName2">Kirch Magdalena</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf2">9,29</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">5</td> <td class="hdBIB">208</td> <td class="hdName">Mohring Sarah</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf">9,33</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">6</td> <td class="hdBIB2">272</td> <td class="hdName2">Döbler Lena</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">9,74</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">7</td> <td class="hdBIB">308</td> <td class="hdName">Guerra Maria</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">9,81</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">8</td> <td class="hdBIB2">278</td> <td class="hdName2">Woll Julia</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Schopp</td> <td class="hdPerf2">9,89</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000088"></a>4x50m, Schülerinnen W9 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 14:40</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wind:  -0,8</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdName2">LG Rockenhausen-Wartenberg 1</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">38,32</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="3">271, Rössner Lara (1999)   -   272, Döbler Lena (1999)<br />273, Bitz Laura (1999)   -   275, Baumgarten Marielle (2000)</td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000090"></a>Schlagballwurf, Schülerinnen W9 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 10:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 80 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">273</td> <td class="hdName2">Bitz Laura</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">33,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">306</td> <td class="hdName">Gries Katharina</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">28,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">372</td> <td class="hdName2">Berger Amelie</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">26,50</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">193</td> <td class="hdName">Siegenthaler Lea</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf">21,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">4.</td> <td class="hdBIB2">148</td> <td class="hdName2">Römer Kassandra</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">21,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">287</td> <td class="hdName">Bold Sophie</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">19,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">278</td> <td class="hdName2">Woll Julia</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Schopp</td> <td class="hdPerf2">16,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">203</td> <td class="hdName">Kirch Magdalena</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf">14,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">8.</td> <td class="hdBIB2">307</td> <td class="hdName2">Heisel Lena</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">14,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">10.</td> <td class="hdBIB">149</td> <td class="hdName">Zaddach Aaliyah</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">12,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">11.</td> <td class="hdBIB2">308</td> <td class="hdName2">Guerra Maria</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf2">11,00</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000089"></a>Weitsprung Zone, Schülerinnen W9 - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:20</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">348</td> <td class="hdName2">Pulich Myriam</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">3,47</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">287</td> <td class="hdName">Bold Sophie</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">3,30</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">148</td> <td class="hdName2">Römer Kassandra</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">3,28</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">273</td> <td class="hdName">Bitz Laura</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">3,21</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">271</td> <td class="hdName2">Rössner Lara</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf2">3,14</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">372</td> <td class="hdName">Berger Amelie</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">VT Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">3,12</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">208</td> <td class="hdName2">Mohring Sarah</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TuS Otterbach</td> <td class="hdPerf2">3,04</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">203</td> <td class="hdName">Kirch Magdalena</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SpVgg NMB Mehlingen</td> <td class="hdPerf">3,00</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">165</td> <td class="hdName2">Fichter Anja</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TSG Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">2,96</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">10.</td> <td class="hdBIB">308</td> <td class="hdName">Guerra Maria</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">2,88</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">11.</td> <td class="hdBIB2">278</td> <td class="hdName2">Woll Julia</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Schopp</td> <td class="hdPerf2">2,87</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">11.</td> <td class="hdBIB">272</td> <td class="hdName">Döbler Lena</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LG Rockenhausen-Wartenberg</td> <td class="hdPerf">2,87</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">13.</td> <td class="hdBIB2">193</td> <td class="hdName2">Siegenthaler Lea</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Lemberg</td> <td class="hdPerf2">2,77</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">14.</td> <td class="hdBIB">306</td> <td class="hdName">Gries Katharina</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">2,74</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">15.</td> <td class="hdBIB2">149</td> <td class="hdName2">Zaddach Aaliyah</td> <td class="hdYOB2">1999</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">2,68</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">16.</td> <td class="hdBIB">307</td> <td class="hdName">Heisel Lena</td> <td class="hdYOB">1999</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SG Waldfischbach</td> <td class="hdPerf">2,65</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000107"></a>100m, Weibliche Jugend A - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:25</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wind:  -1,7</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">181</td> <td class="hdName2">Schmitt Sarah</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">13,17</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">186</td> <td class="hdName">Stutzkeitz Laura</td> <td class="hdYOB">1989</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">13,36</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">179</td> <td class="hdName2">Fedeschin Viktoria</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">13,51</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">228</td> <td class="hdName">Gehm Larissa</td> <td class="hdYOB">1989</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">13,68</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">182</td> <td class="hdName2">Lebeck Kathrin</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">13,72</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">229</td> <td class="hdName">Schneider Kathrin</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">13,73</td> <td class="hdMark">6./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">189</td> <td class="hdName2">Hauck Julia</td> <td class="hdYOB2">1989</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">14,08</td> <td class="hdMark2">7./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">280</td> <td class="hdName">Glimm Joana</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">aufg.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000008"></a>100m, Weibliche Jugend A - Vorläufe<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 11:30</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 1 von 2</td> <td class="ht2">Wind:  -0,3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1</td> <td class="hdBIB2">181</td> <td class="hdName2">Schmitt Sarah</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">13,19</td> <td class="hdMark2">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2</td> <td class="hdBIB">228</td> <td class="hdName">Gehm Larissa</td> <td class="hdYOB">1989</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">13,59</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3</td> <td class="hdBIB2">182</td> <td class="hdName2">Lebeck Kathrin</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">13,93</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">280</td> <td class="hdName">Glimm Joana</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">14,17</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">189</td> <td class="hdName2">Hauck Julia</td> <td class="hdYOB2">1989</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">14,18</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Lauf 2 von 2</td> <td class="ht2">Wind:  -1,6</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos">1</td> <td class="hdBIB">186</td> <td class="hdName">Stutzkeitz Laura</td> <td class="hdYOB">1989</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">13,59</td> <td class="hdMark">Q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">2</td> <td class="hdBIB2">188</td> <td class="hdName2">Kurz Franziska</td> <td class="hdYOB2">1990</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">13,69</td> <td class="hdMark2">v</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">3</td> <td class="hdBIB">229</td> <td class="hdName">Schneider Kathrin</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">13,79</td> <td class="hdMark">q</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">4</td> <td class="hdBIB2">179</td> <td class="hdName2">Fedeschin Viktoria</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">13,82</td> <td class="hdMark2">q</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000011"></a>200m, Weibliche Jugend A - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 15:10</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wind:  +0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">187</td> <td class="hdName2">Lang Jessica</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">26,77</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">341</td> <td class="hdName">Günther Caroline</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">27,27</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">228</td> <td class="hdName2">Gehm Larissa</td> <td class="hdYOB2">1989</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">27,85</td> <td class="hdMark2">3./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">340</td> <td class="hdName">Hoffmann Lisa</td> <td class="hdYOB">1990</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">28,74</td> <td class="hdMark">4./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">189</td> <td class="hdName2">Hauck Julia</td> <td class="hdYOB2">1989</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">29,08</td> <td class="hdMark2">5./I</td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000021"></a>4x100m, Weibliche Jugend A - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 14:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdName2">1.FC Kaiserslautern 1</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">52,44</td> <td class="hdMark2">1./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="3">188, Kurz Franziska (1990)   -   187, Lang Jessica (1992)<br />184, Lebeck Miriam (1992)   -   185, Kurz Antonia (1992)</td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdName">1.FC Kaiserslautern 2</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">53,87</td> <td class="hdMark">2./I</td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdDet" colspan="3">179, Fedeschin Viktoria (1991)   -   181, Schmitt Sarah (1991)<br />186, Stutzkeitz Laura (1989)   -   180, Gabriel Corinne (1991)</td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000023"></a>Hochsprung, Weibliche Jugend A - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 15:10</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th2">1,35</td> <td class="th2">1,40</td> <td class="th2">1,45</td> <td class="th2">1,50</td> <td class="th2">1,53</td> <td class="th2">1,56</td> <td class="th2">1,59</td> <td class="th2">1,62</td> <td class="th2">1,65</td> <td class="th2">1,68</td> <td class="th2">1,71</td> <td class="th2">1,74</td> <td class="th2">1,77</td> <td class="th2">1,80</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">280</td> <td class="hdName2">Glimm Joana</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">1,65</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">281</td> <td class="hdName">Klück Julia</td> <td class="hdYOB">1991</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">1,50</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">341</td> <td class="hdName2">Günther Caroline</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">1,45</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">340</td> <td class="hdName">Hoffmann Lisa</td> <td class="hdYOB">1990</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">1,45</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5</td> <td class="hdBIB2">179</td> <td class="hdName2">Fedeschin Viktoria</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">1,45</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">323</td> <td class="hdName">Felzmann Anna</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">1,40</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">185</td> <td class="hdName2">Kurz Antonia</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">228</td> <td class="hdName">Gehm Larissa</td> <td class="hdYOB">1989</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">355</td> <td class="hdName2">Reinking Alexandra</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">n.a.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> <td class="td22"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">354</td> <td class="hdName">Vieweg Janine</td> <td class="hdYOB">1990</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> <td class="td2"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000024"></a>Weitsprung, Weibliche Jugend A - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:40</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">185</td> <td class="hdName2">Kurz Antonia</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">5,41 (+1,8)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">228</td> <td class="hdName">Gehm Larissa</td> <td class="hdYOB">1989</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">5,28 (+1,0)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">280</td> <td class="hdName2">Glimm Joana</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">5,13 (+2,0)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4</td> <td class="hdBIB">354</td> <td class="hdName">Vieweg Janine</td> <td class="hdYOB">1990</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">5,13 (+2,6)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">181</td> <td class="hdName2">Schmitt Sarah</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">5,00 (+3,2)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">186</td> <td class="hdName">Stutzkeitz Laura</td> <td class="hdYOB">1989</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">4,98 (+1,1)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">229</td> <td class="hdName2">Schneider Kathrin</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">4,84 (+0,0)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">340</td> <td class="hdName">Hoffmann Lisa</td> <td class="hdYOB">1990</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf">4,69 (+0,5)</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">323</td> <td class="hdName2">Felzmann Anna</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">4,45 (+1,0)</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">189</td> <td class="hdName">Hauck Julia</td> <td class="hdYOB">1989</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">o.g.V.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBIB2">184</td> <td class="hdName2">Lebeck Miriam</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">ab.</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000025"></a>Kugelstoßen, Weibliche Jugend A - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 14:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 4000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">354</td> <td class="hdName2">Vieweg Janine</td> <td class="hdYOB2">1990</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">10,58</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000026"></a>Diskuswurf, Weibliche Jugend A - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 1000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">341</td> <td class="hdName2">Günther Caroline</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">30,78</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">228</td> <td class="hdName">Gehm Larissa</td> <td class="hdYOB">1989</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">24,19</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">aW</td> <td class="hdBIB2">381</td> <td class="hdName2">Scheidhauer Nina</td> <td class="hdYOB2">1986</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">32,64</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000029"></a>Kugelstoßen, Weibliche Jugend B - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 14:15</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 4000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">353</td> <td class="hdName2">Krieg Sara</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">11,91</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">185</td> <td class="hdName">Kurz Antonia</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">10,17</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">280</td> <td class="hdName2">Glimm Joana</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">10,04</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">4.</td> <td class="hdBIB">183</td> <td class="hdName">Henkel Michelle</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">9,90</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">5.</td> <td class="hdBIB2">281</td> <td class="hdName2">Klück Julia</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf2">8,59</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">6.</td> <td class="hdBIB">282</td> <td class="hdName">Kupper Francesca</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">TV Thaleischweiler</td> <td class="hdPerf">8,40</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">7.</td> <td class="hdBIB2">180</td> <td class="hdName2">Gabriel Corinne</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">8,39</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">8.</td> <td class="hdBIB">229</td> <td class="hdName">Schneider Kathrin</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf">8,14</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">9.</td> <td class="hdBIB2">182</td> <td class="hdName2">Lebeck Kathrin</td> <td class="hdYOB2">1991</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf2">7,28</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBIB">184</td> <td class="hdName">Lebeck Miriam</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">n.a.</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="ev1"><a name="1000030"></a>Diskuswurf, Weibliche Jugend B - Finale<br /><span class="ev2">Datum: 04.05.2008  Beginn: 12:00</span></p> <table class="body" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="ht1">Finale</td> <td class="ht2">Wurfgewicht: 1000 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos">Rk.</th><th class="hdBIB">StNr.</th><th class="hdName">Name</th><th class="hdYOB">Jg.</th><th class="hdNat">Nat.</th><th class="hdTeam">Verein</th><th class="hdPerf">Leistung</th><th class="hdMark"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td class="hdl" colspan="2"> <table class="fill" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr><th class="hdPos"> </th><th class="hdBIB"> </th> <td class="th3">-1-</td> <td class="th3">-2-</td> <td class="th3">-3-</td> <td class="th3">-4-</td> <td class="th3">-5-</td> <td class="th3">-6-</td> <th class="hdl"> </th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="body" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="hdPos2">1.</td> <td class="hdBIB2">353</td> <td class="hdName2">Krieg Sara</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">LAZ Zweibrücken</td> <td class="hdPerf2">38,84</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos">2.</td> <td class="hdBIB">183</td> <td class="hdName">Henkel Michelle</td> <td class="hdYOB">1992</td> <td class="hdNat"> </td> <td class="hdTeam">1.FC Kaiserslautern</td> <td class="hdPerf">28,25</td> <td class="hdMark"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos"> </td> <td class="hdBib"> </td> <td class="hdDet" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> <td class="td3"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf"> </td> <td class="hdMark"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2">3.</td> <td class="hdBIB2">229</td> <td class="hdName2">Schneider Kathrin</td> <td class="hdYOB2">1992</td> <td class="hdNat2"> </td> <td class="hdTeam2">SV Otterberg</td> <td class="hdPerf2">23,87</td> <td class="hdMark2"> </td> </tr> <tr> <td class="hdPos2"> </td> <td class="hdBib2"> </td> <td class="hdDet2" colspan="4"> <table class="details" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> <td class="td32"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="hdPerf2"> </td> <td class="hdMark2"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table class="body" border="0" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td class="ft1">Erstellt durch SELTEC Track & Field.<br />Lizenziert für LV Pfalz Bezirk Westpfalz</td> <td class="ft2"><a class="seltec" href="http://www.seltec.at/" target="_blank">http://www.seltec.at/</a></td> </tr> </tbody> </table>